O szkole

O SZKOLE

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium (SPK) podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Rolna 175 D 02-729 Warszawa
Zajęcia odbywają się w budynku Berufsschule zur Berufsvorbereitung, adres: Balanstr. 208, 81549 München, Niemcy, nie jest to adres do korespondencji.
Adres do korespondencji – Generalkonsulat der RP (Szkoła), Röntgenstr. 5, 81679 München.
Kierownikiem szkoły jest Aneta LewandowskaEmail: polskaszkola@gmx.de
tel: 089 121 96 330; 0176 32 44 99 89
Informacje o kształceniu za granicą.
Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.
Placówka realizuje uzupełniający program nauczania, tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach niemieckich i szkole międzynarodowej oraz z przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i niemieckiej (międzynarodowej).
Nauczanie odbywa się na poziomie zerówki, sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego i obejmuje następujące przedmioty:
nauczanie zintegrowane – klasy 0, I-III szkoły podstawowej
język polski – klasy IV-VI sp, I-III gim., I-III LO
Wiedza o Polsce – klasy IV-VI sp, I-III gim., I-III LO
matematyka – klasy IV-VI sp, I-III gim., I-III LO
Uczeń, kończący naukę w danym roku szkolnym, otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniom naszym przysługuje polska legitymacja szkolna, mająca tę samą ważność, co wydawana w szkołach na terenie Polski.
Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu, w piątki lub soboty, 20 razy w ciągu roku szkolnego.
Dziecko realizuje obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły, znajdującej się na terenie Niemiec i realizującej pełny program nauczania.
Uczniowie, którzy są zainteresowani realizacją ramowego programu nauczania (chemia, fizyka, biologia, itd) i zdawaniem matury polskiej muszą skontaktować się z kierownikiem SPK, Panią Anetą Lewandowską i ORPEGIEM w Warszawie: tel. 0048 22 6223792.
Formularz zgłoszeniowy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego do pobrania tutaj.
Do SPK przyjmowane są dzieci przebywające w Niemczech tymczasowo oraz, w miarę posiadanych możliwości lokalowych, dzieci Polonii niemieckiej.
W bieżącym roku szkolnym szkoła liczy około 300 uczniów i zatrudnia 13 nauczycieli.
Share by: