Statut SPK

Statut

STATUT
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium
Wersja do pobrania wraz z załącznikami –> tutaj
§ I Postanowienia ogólne
1. Nazwa szkoły .
Szkoła nosi nazwę: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium, zwana dalej SPK.
2. Akty prawne.
Podstawę prawną statutu stanowią następujące akty prawne:
o Ustawa z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz.624 z 2001r. z póz. zmianami)
o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i łuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z póz zmianami)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 02 września 2004 r., w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986)
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami)
o Statut Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie.
3. Organ prowadzący SPK
3.1 SPK wchodzi w skład Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Zespołem”.
3.2 Nadzór ogólny nad działalnością SPK sprawuje Zespół.
4. SPK prowadzi kształcenie na odległość w uzupełniającym programie nauczania
w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego realizujące podstawowy profil nauczania określony w Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli
polskich czasowo przebywających za granicą.
§ II Cele i zadania szkoły
1. SPK realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a. przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w kraju,
b. kształtuje świadomość narodową, poczucie więzi z Polską oraz szacunek dla ojczystej tradycji i kultury,
c. propaguje wartości humanitarne, podstawy tolerancji i umiejętności współżycia z innymi narodami,
d. w miarę możliwości pełni funkcje integracyjne w środowisku Polaków za granicą.
2. Cele i zadania SPK realizują wszyscy nauczyciele z tym, że zadania opiekuńcze przede wszystkim nauczyciele, którym powierzono obowiązki opiekunów klas.
3. Cele wychowawcze realizowane są w oparciu o „Program wychowawczy” (załącznik nr 1 Program wychowawczy).
§ III Organy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego i ich kompetencje.
1. Organami SPK są:
¡ kierownik SPK
¡ Rada Pedagogiczna
¡ Rada Rodziców
¡ Samorząd Uczniowski (w wypadku jego utworzenia)
2. Kierownika SPK powołuje dyrektor ZS
3. Do obowiązków kierownika SPK w szczególności należy:
¡ sporządzanie organizacji roku szkolnego,
¡ nadzór pedagogiczny i administracyjny SPK,
¡ zatrudnianie nauczycieli i pracowników obsługi szkoły,
¡ ustalenie planów dyżurów w czasie przerw, aby w pełni zagwarantować bezpieczeństwo przebywającym w szkole uczniom i nadzorowanie jego realizacji,
¡ prowadzenie dokumentacji finansowo-majątkowej SPK,
¡ przyjmowanie uczniów do SPK oraz wypisywanie ze szkoły na wniosek rodziców,
¡ informowanie rodziców i uczniów przebywających w RFN o możliwościach i formach kontynuowania nauki w zakresie programu szkoły polskiej.
¡ reprezentowanie szkoły na zewnątrz
4. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty. Rada Pedagogiczna posiada swój regulamin (załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej).
5. Kompetencje i skład Rady Rodziców SPK określa regulamin Rady Rodziców zatwierdzony przez zebranie ogólne rodziców. Nie może on być sprzeczny ze Statutem SPK.
6. Kompetencje Samorządu uczniowskego określa regulamin (załącznik nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego). Nie może on być sprzeczny ze Statutem SPK.
7. W celu realizacji swoich statutowych zadań SPK współpracuje:
¡ z Konsulatem Generalnym RP w Monachium,
¡ z polskimi instytucjami i firmami w Niemczech,
¡ w miarę możliwości z dyrekcjami szkół niemieckich, w których polscy uczniowie realizują obowiązek szkolny.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.
9. Rodzice mają prawo do:
¡ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
¡ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
¡ uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności w nauce,
¡ uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
¡ wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy SPK organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
§ IV Organizacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
1. Szczegółowa organizacja pracy w SPK określona jest w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez dyrektora ZS.
2. SPK prowadzi kształcenie na odległość w uzupełniającym programie nauczania.
3. Zajęcia w SPK odbywają sie dwa razy w miesiącu, z uwzględnieniem terminarza ferii obowiazujących w Bawarii.
4. Zajęcia edukacyjne (konsultacje) obejmują:
w sześcioletniej szkole podstawowej:
w klasach I-III
- treści z zakresu kultury i języka polskiego, treści z zakresu matematyki,
w klasach IV-VI
- język polski, historię Polski, wybrane zagadnienia z przyrody i geografii Polski,
matematykę,
w gimnazjum
- język polski, historię Polski, geografię Polski, wiedzę o społeczeństwie, matematykę,
w liceum ogólnokształcącym
- język polski, historię Polski, geografię Polski, wiedzę o społeczeństwie, matematykę.
5. Na zajęcia edukacyjne można przeznaczyć miesięcznie:
¡ do 4 godzin lekcyjnych – na język polski,
¡ do 2 godzin lekcyjnych – na każdy z pozostałych przedmiotów.
6. Uczniowie uczestniczący w kształceniu na odległość zobowiązani są do przygotowywania prac kontrolnych z każdego przedmiotu ujętego w planie nauczania dla danej klasy. Liczba prac kontrolnych i terminy ich oddawania są określone przez Zespoł.
7. Uczniowie uczestniczący w kształceniu na odległość mogą przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych na każdym etapie kształcenia.
8. Uczniowie SPK mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r.
9. Terminy rozpoczynania zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich są zgodne z terminami dla szkół w Bawarii.
10. W SPK zajęcia lekcyjne (konsultacje) prowadzone są oddzielnie dla każdej klasy.
11. Jednostka edukacyjna (godzina konsultacji) trwa 45 minut.
12. W SPK może być prowadzony oddział przedszkolny, tzw. klasa „0″, opłacana przez rodziców.
13. SPK prowadzi bibliotekę dostępną dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w ustalonych godzinach w czasie trwania zajęć.
Praca biblioteki określona jest regulaminem (załącznik nr 5 Regulamin biblioteki)
14. W SPK mogą być organizowane dodatkowe konsultacje i zajęcia, które nie wynikają z planu nauczania zatwierdzonego przez Zespół, jeżeli są one opłacane ze środków pozabudżetowych.
§ V Zakres zadań nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy każdego nauczyciela.
3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:
a. organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,
b. przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonania prac kontrolnych i uczestnictwa w sprawdzianach,
c. bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
d. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
e. udzielanie informacji o możliwościach przezwyciężania niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
f. dbałość o sprzęt szkolny, tj. wyposażenie klas i pomoce dydaktyczne,
g. pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych w trybie i na zasadach ustalonych przez kierownika SPK (załącznik nr 3 Obowiązki nauczyciela dyżurnego),
h. prowadzenie na bieżąco dokumentacji przebiegu nauczania,
i. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
4. Nauczyciele mogą mieć powierzoną opiekę nad jedną lub dwoma klasami (ale nie więcej)
5. Zadaniem opiekuna klasowego jest sprawowanie opieki nad uczniami powierzonego oddziału klasowego, a w szczególności:
¡ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
¡ inspirowanie i wspomaganie zadań zespołowych uczniów,
¡ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
6. Opiekun klasy w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:
¡ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
¡ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,
¡ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
¡ utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami w celu informowania o zachowaniu uczniów i postępach w nauce (w zależności od potrzeb), wyjaśniania przyczyn nieobecności uczniów oraz wpisywania do dziennika informacji o znaczących sukcesach lub wyjątkowo nagannym postępowaniu uczniów.
7. Opiekun klasy ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.
8. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw w trybie i na zasadach ustalonych przez kierownika SPK. Nauczyciele zobowiązani są do wcześniejszego zapoznania się z Obowiązkami nauczyciela dyżurującego (Załącznik nr 3)
9. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:
a. ewidencja książek, innych źródeł informacji i czytelników zgodnie z Materiałami pomocniczymi do prowadzenia bibliotek szkolnych przy Ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej,
b. udostępniania książek i innych źródeł informacji czytelnikom,
c. pomoc w doborze lektur,
d. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach lub oddziałach,
e. wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
f. prowadzenie dokumentacji biblioteki szkolnej zgodnie z Materiałami pomocniczymi do prowadzenia bibliotek szkolnych przy Ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej.
§ VI Zasady rekrutacji uczniów.
1. Do SPK są przyjmowane dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
2. Do SPK mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła ma wolne miejsca do nauki oraz odpowiednie warunki kadrowe i finansowe.
3. Nauczanie dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą i dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi jest nieodpłatne.
4. Podstawę przyjęcia do klasy od drugiej szkoły podstawowej wzwyż stanowi świadectwo ukończenia bezpośrednio niższej klasy szkoły polskiej (niemieckiej) lub w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą kierownika SPK – egzamin klasyfikacyjny.
5. Uczeń jest klasyfikowany i promowany na podstawie ocen z prac kontrolnych, ocen uzyskanych w trakcie nauki oraz na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego ustnego i pisemnego (załącznik nr 4 Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów) .
6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat lub od 6 roku życia na podstawie opinii poradni psychologicznej o osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przyjęcie do 1 klasy szkoły podstawowej niemieckiej upoważnia do zapisania ucznia do 1 klasy szkoły podstawowej w SPK.
7. Zapisy do klasy 1 i 0 odbywają się na pierwszych zajęciach roku szkolnego. Obowiązuje wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie ucznia do kierownika SPK.
8. Przy zapisywaniu dziecka do szkoły obowiązuje przedstawienie paszportu dziecka / rodzica / opiekuna prawnego, świadectwa szkolnego polskiego (niemieckiego) – w przypadku zapisu do klasy od drugiej wzwyż.
9. Uczeń przyjęty do SPK może otrzymać legitymację szkolną wystawioną przez ZS.
§ VII Prawa i obowiązki ucznia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
1. Uczeń SPK ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
c. życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie nauczania,
d. informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, zdawania egzaminu dojrzałości oraz odwoływania się od oceny semestralnej lub końcoworocznej.
e. wcześniejszej informacji o terminach oddawania prac kontrolnych i całogodzinnych sprawdzianów (z wyłączeniem krótkich sprawdzianów, kartkówek), przy czym w jednym dniu może być tylko jeden całogodzinny sprawdzian,
f. otrzymywania nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie, na zasadach ustalonych przez Radę Pedagogiczną,
g. powtórnego – w uzgodnionym terminie – sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,
h. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
i. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra i godności innych osób,
j. korzystania z pomocy dydaktycznych i biblioteki szkolnej,
k. wpływania na życie SPK poprzez działalność samorządową.
10. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu niewywiązania się z obowiązków.
11. Na pisemny wniosek ucznia o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w terminie odbiegającym od podanego w planie konsultacji SPK, kierownik wraz z nauczycielem przedmiotu, ustala w porozumieniu z uczniem i rodzicami/opiekunami datę przeprowadzenia tego egzaminu.
12. Ocena wystawiona przez komisję (powołaną przez kierownika SPK) i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna.
13. Uczeń SPK zobowiązany jest do:
a. samodzielnego wykonywnia prac kontrolnych i przestrzegania terminów ich oddawania, bez przypominania przez nauczyciela czy kierownika SPK,
b. posiadania obowiązujących w SPK podręczników,
c. przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych, ustnego i pisemnego, ze wszystkich przedmiotów objętych uzupełniającym programem nauczania (Załącznik nr 4 Wewnątrzszkolny system oceniania),
d. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych i aktywnego w nich uczestnictwa,
e. napisania zaległych z powodu nieobecności prac klasowych lub domowych, chyba że nauczyciel przedmiotu postanowi inaczej,
f. wykonywania obowiązków wynikających z pełnionych w danym dniu szkolnym dyżurów,
g. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,
h. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i rodziców/opiekunów przebywających na terenie szkoły,
i. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
j. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
k. dbania o zdrowie własne i swoich kolegów,
l. dbanie o dobro, ład i porządek na terenie szkoły,
m. naprawianie uczynionej szkody materialnej nieobjętej ubezpieczeniem.
14. Nagradza się ucznia za:
a. rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły,
b. wybitne osiągnięcia (olimpiady przedmiotowe, konkursy)
c. inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.
15. Rodzaje nagród:
a. pochwała opiekuna klasy wobec uczniów danej klasy,
b. nagroda rzeczowa (książka, przybory szkolne itp.),
c. list pochwalny opiekuna klasy i kierownika SPK do rodziców/opiekunów,
d. bezpłatne bilety na imprezy kulturalne,
e. dofinansowanie wycieczek, etc.
16. Wniosek w sprawie przyznania nagrody mogą składać opiekunowie klas, nauczyciele przedmiotów i opiekunowie kół zainteresowań, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny.
17. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może ponieść karę ustaloną przez nauczyciela lub Radę Pedagogiczną, z tym że nie może to być kara naruszająca jego nietykalność lub godność osobistą.
18. Od kary wymierzonej przez nauczyciela uczeń może odwołać się do kierownika SPK.
19. Spory rozstrzyga się na zasadach wzajemnego poszanowania stron w sposób następujący:
a. spory między uczniami rozstrzygają nauczyciele i opiekunowie klas,
b. spory między uczniami a pracownikiem szkoły rozstrzygają opiekunowie klas,
c. każda ze stron sporu może odwołać się od decyzji rozstrzygającej spór do kierownika SPK,
d. spory między nauczycielami, nauczycielami a rodzicami/opiekunami rozstrzyga kierownik SPK,
e. spory i konflikty dotyczące ważnych interesów szkoły rozstrzygane będą większością głosów Rady Pedagogicznej lub w porozumieniu z dyrektorem Zespołu.
20. Uczeń jest karany za naruszenie Statutu SPK .
21. Rodzaje kar:
a. upomnienie lub nagana ustna opiekuna klasy wobec uczniów danej klasy,
b. upomnienie lub nagana pisemna (wpis do dziennika) opiekuna klasy z poinformowaniem kierownika SPK,
c. upomnienie lub nagana (ustne lub pisemne) ucznia przez kierownika SPK,
d. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów o nagannym zachowaniu ucznia z jednoczesnym poinformowaniem o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie SPK,
e. skreślenie z listy uczniów; Rada Pedagogiczna po rozstrzygnięciu sprawy podejmuje decyzję.
§ VIII Postanowienia końcowe.
1. SPK używa pieczęci podłużnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. SPK prowadzi gospodarkę finansową korzystając z obsługi księgowości Konsulatu Generalnego RP w Monachium.
3. SPK prowadzi dokumentację pracy dydaktycznej i gospodarki materiałowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Statut, na podstawie którego działa SPK, przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna zgodnie z ramowym statutem szkoły publicznej.
5. Na wniosek organu prowadzącego i nadzorującego SPK oraz na wniosek Rady Pedagogicznej istnieje możliwość nowelizacji statutu.
6. Statut udostępniony jest na stronie internetowej szkoły do powszechnego użytku.
Statut przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium 07 marca 2008 roku.
Do wiadomości:
- Konsulat Generalny RP w Monachium
- Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą
z siedzibą w Warszawie.
Share by: